2. Wiosenny Festiwal Biegowy


Wszystkie informacje odnośnie biegów, będą przekazane na FP Fundacji czas na Bydgoszcz

Bieg wstępnie odbędzie się 7.03.2021 r.

Wiosenny Festiwal Biegowy to:

 • Bieg otwarty na 10 km z atestem PZLA
 • Bieg elity na 5 km z atestem PZLA
 • Biegi dzieci i młodzieży
 • Marsz Nordic Walking
 • Wyścig dla niepełnosprawnych na wózkach

Regulamin


Organizator:

Fundacja Czas Na Bydgoszcz, tel. +48696156502, email:fundacjacnb@gmail.com
Dyrektor biegu – Paweł Ochal

Cel imprezy:

Promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych. Promocja Biegów jako najprostszej formy ruchu. Promocja Bydgoszczy i Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, jako miejsca przyjaznemu uprawianiu sportu.

Termin i miejsce zawodów:

5.04.2020 ( Niedziela ), Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

Impreza odbędzie się bez wzglęu na pogodę.

Program biegów:

 • Bieg bobini do lat 5 – 100m
 • Bieg skrzaty 6-7lat – 200m
 • Bieg dzieci młodsze 8-9lat – 400m
 • Bieg dzieci 10-11lat – 400m
 • Bieg młodzik młodszy 12-13lat – 600m
 • Bieg młodzicy 14-15 lat – 600m

Uwaga w biegu dzieci wiek określamy na podstawie rocznika urodzenia.

 • Bieg Elity na 5 km–atest PZLA (zgłoszenia dla Zawodników z wynikiem poniżej 16:00 w przypadku mężczyzn i 18:00 dla kobiet na 5km lub z rekordami życiowymi poniżej 33 min dla mężczyzn i 38 min dla kobiet w biegu na 10km). ZAWODNICY ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O KONTAKT Z ORGANIZATOREM.
 • Nordic Walking – 5km Klasyfikacja marszu prowadzona będzie w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn. W przypadku zgłoszenia ponad 100 osób przewidujemy podział na kategorie wiekowe.
 • Bieg otwarty (amatorski) 10km – trasa ATEST PZLA. Dopuszczeni zawodnicy z rekordem powyżej 33 min dla mężczyzn i powyżej 38 min dla kobiet na 10km. Zawodników biegający szybciej proszeni są do zgłoszenia na 5km (bieg Elity).
 • Bieg otwarty (amatorski) 5km Dopuszczeni zawodnicy z rekordem życiowym powyżej 16:00 dla mężczyzn i 18:00 dla kobiet.

Klasyfikacja:

Generalna: dla kobiet i mężczyzn.

Wiekowa na 10km: Dla mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M 40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (powyżej 70 lat). Dla kobiet w następujących kategoriac wiekowych: K16 (16—29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50(50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (powyżej 70 lat).

Drużynowa 10km: Drużyna musi składać się z co najmniej z czterech osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów.

Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy w biegu na 10km. Zawodnik/czka musi być mieszkańcem miasta Bydgoszczy posiadać zameldowanie w Bydgoszczy, okazać dowód osobisty do weryfikacji w biurze zawodów. Wszystkie biegi będą rozgrywane na asfalcie, pomiar elektroniczny, chip w numerze startowym, klasyfikacje liczone wg. Czasu brutto, wyniki do własnej informacji również z czasem netto

Nagrody:

Finansowe, rzeczowe, puchary, statuetki, medale. W klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji wiekowej, w klasyfikacji drużynowej szczegółowe nagrody, zostaną podane najpóźniej na miesiąc do imprezy.

Uczestnictwo: do startu w biegu na 5km i 10km dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia, zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 4.04 lub 5.04. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej, bieg odbędzie się w zamkniętym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu, biegać wytyczoną trasą. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Opłata startowa:

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości: 40zł w biegu na 10km i 5km do końca roku 2019 roku. 50zł w biegu na 10km, 5km i NW 5km do końca lutego 2020 roku. 60zł w biegu na 10km, 5km i NW 5km do końca marca 2020 roku. 80zł w dniu zawodów - tylko 50 osób! 12zł w biegu dzieci 12-13 i 14-15 lat. 8zł w biegu dzieci 8-9 i 10-11 lat. 4zł do 6-7 lat. Do lat 5 bezpłatnie.

Zgłoszenia:

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/wiosenny-festiwal-biegowy

Opłaty:

Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty startowej z przyczyn niezależnych od organizatora.

PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik by wystartowaćw danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może byćprzykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym ustawy o ruchu drogowym.Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy osobiście. Odbiór pakietu przez osoby trzecie tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Festiwalu oraz regulaminów biegów w których uczestniczy. Na trasach biegów Festiwalu Biegowego przewidujemy punkty z odżywkami dla zawodników. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas biegu. Zabrania się zawodnikom przemieszczania na niewyznaczonych dla nich trasach biegowych. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb zabezpieczających imprezę, pod groźbą dyskwalifikacjiKażdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:właścicielami danych osobowych będą: 1. Maratończyk Maciej Łucyk ul.Wilczak 16a/11 61-623 Poznań 2. Fundacja Czas Na Bydgoszcz, ul.Ogrody 31/32 85-870 Bydgoszcz @fundacjacnb@gmail.com; Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia II Wiosennego Festiwalu Biegowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Partnerzy


Sponsorzy


Patronat medialny


Kontakt


Jesteśmy do Twojej dyspozaycji, w każdej chwili odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń do nas lub napisz e-mail.

+48 696 156 502